Huishoudelijk reglement sportcentrum Isis

2022

Huishoudelijke reglement sportcentrum Isis

Huishoudelijk reglement

 

Art.1 Openingsuren terreinen tennis & padel

Alle tennisterreinen zijn dagelijks open van 8u30 t/m 22u30, padel van 9u t/m 22u30.

 

Art. 2 Openingsuren brasserie & sanitair

Het sanitair gedeelte is elke dag open van 8u30. Hou het proper!

Openingsuren van de brasserie vind je terug op de website van Isis (www.ktc-isis.be).

 

 

Art. 3 Lessen en lidmaatschap

De installaties en accommodatie van de terreinen van KTC ISIS is uitsluitend voorbehouden voor spelers en clubleden in orde met de betaling van hun lidgeld.

Voor de start van de lessen, zomerkampen, Gentlemens Cup, interclub, vast uur,… moet voldaan worden aan de betaling. Bij niet-betaling na een tweede herinnering wordt u van de activiteit geschorst en wordt een administratieve boete aangerekend van 50€. Bij annuleren van lessen vanaf 20 dagen vooraf wordt een administratie boete van €50 aangerekend

Ballen van de lessen mogen alleen gebruikt worden door de trainers en lesvolgers tijdens de lessen of trainingen.

Inschrijvingen voor iedere lesperiode gebeurt telkens enkel via de website (www.ktc-isis.be) , via mail (info@ktc-isis.be) of lesgever. (mondelinge inschrijving wordt niet aanvaard)

Meer info over de lessen en lidmaatschap zijn te vinden op de website (https://www.ktc-isis.be/nieuws-events).

 

Art. 4  Reserveringssysteem

De club maakt gebruik van het terreinreservatiesysteem van Tennis Vlaanderen

Er kan enkel via het reservatiesysteem een terrein gereserveerd worden.

Reserveren www.tennisvlaanderen.be

Reservatiereglement tennis & padel

 • Men moet lid zijn van de club om te kunnen reserveren, indien niet kan men als gastspeler reserveren;
  • Het is toegelaten om gastspelers uit te nodigen mits betaling via het reservatiesysteem.
  • Prijs voor een gastspeler is €12 bij enkelspel en €8 voor dubbelspel.
  • Gastspelers kunnen tot 3x per seizoen spelen, na 3x moet men lidmaatschap aanvragen.
  • Gastspelers kunnen tot 10 dagen vooraf reserveren met max. 1 reservatie.
  • Gastspelers die niet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen zijn niet verzekerd en spelen op eigen verantwoordelijkheid.
 • Het is altijd verplicht om te reserveren.
  • Reserveren kan tot 20 dagen vooraf, voor leden.
  • Max. 3 gelijktijdige reservaties.
  • Jeugd tot 18 jaar kan reserveren tot 18u30 op weekdagen, tijdens het weekend kunnen zij onbeperkt reserveren, er is wel de mogelijkheid om het lidgeld voor jeugd te upgraden naar studententarief.
  • Volwassenen en studenten mogen altijd spelen.
 • De spelers die op de reservatie staan moeten effectief op het gereserveerde terrein staan.
  • Enkelspel dienen 2 spelers vermeld te worden op het reservatiesysteem.
  • Dubbelspel dienen 4 spelers vermeld te worden.
  • Annulering van een gereserveerd veld kan tot 30 min. voor aanvang.
 • Bij misbruik van het reservatiesysteem kan de club een schorsing van 2 weken opleggen.
 • Verboden zijn al de handelingen en gedragingen, welke in strijd zijn met de goede orde;
  • Hinderlijk en onbehoorlijk optreden.
  • Het beklimmen van de omheining.
  • Na het spelen is het verplicht om het terrein te vegen.
  • Het verontreinigen van de banen en het omliggend terrein.
  • Blikken en drankflessen achterlaten op de bank.
  • Elke gedraging waardoor schade kan ontstaan aan eigendom van de club.
  • Roken op het terrein
 • Aangepaste tennis- of padelkledij is verplicht.

Art. 5 Interclub

De ploegkapitein, met hulp van de betrokken interclubleider, staat in voor de administratie betreffende elke ontmoeting, dit wordt uitgevoerd via de ELIT2.0-webtoepassing.

De ploegkapitein is volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van de reglementen. Een opgelopen boete wordt daarom gedragen door de betrokken ploeg die de boete heeft veroorzaakt (behalve voor de jeugd).

Tijdens alle interclubontmoetingen is er steeds een interclubleider aanwezig. Deze kent het interclubreglement, de spelregels en de arbitrage. Deze persoon kan ten allen tijde geraadpleegd worden over de problemen die zich kunnen voordoen tijdens de ontmoeting.

 

Art. 6 Verzekering

Leden die aangesloten zijn via Tennis Vlaanderen

Bij deze herinneren wij u eraan dat alle aangesloten leden via de federale polis van een verzekering dienen te genieten. Het decreet van 2 maart 1977 betreffende de subsidiëring van de sportverenigingen is op de vlak zeer strikt. Alle aangesloten leden van alle clubs die onder de federatie vallen dienen hieraan te beantwoorden. Net zoals in het verleden kunnen door sport Vlaanderen inspectiedienst controles worden uitgevoerd om toe te kijken op het reglementaire verloop van de ledenaangifte. De clubs zelf zullen bij nalatigheid worden uitgesloten van elke rechtstreekse sport Vlaanderen subsidiëring zoals toelagen bij aankoop van sportmateriaal, clubmanifestaties enz.

Alle clubs worden er bijgevolg op gewezen dat het absoluut verplicht is om voor alle leden een lidkaart aan te vragen.

 

Ledenverzekering ETHIAS.

Het verzekeringscontract is via Tennis Vlaanderen afgesloten bij Ethias. In het kader van bepaalde bepalingen voor de sportfederatie werd in de overeenkomst bijkomende en verhoogde waarborgen voorzien.

Bij een ongeval:

 • secretariaat te verwittigen via info@ktc-isis.be binnen de 8 dagen.
  • Doktersattest
  • Omschrijving van het gebeuren

De club behandelt de verdere aangifte via intranet.

De verzekering tegen sportongevallen dekt volgende waarborgen

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (lichamelijke en materiële schade)
 • Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
 • Lichamelijke ongevallen

Elke speler die niet is aangesloten bij Tennis Vlaanderen is niet verzekerd.

Een lid die aangesloten is bij Isis is verzekerd.

 

Art. 7 Grensoverschrijdend gedrag

Het is elk lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, racisme, geweld, drugs, beledigingen, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Elk lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor de uitsluiting en heeft recht om gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan worden bijgestaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordigers(s). in afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

 

Algemene info

Via de website www.ktc-isis.be , facebook en Instagram kan u de nieuwsberichten, tornooien, kampen, en algemene info raadplegen.

Via Tennis Vlaanderen kan u de persoonlijke gegevens vooral je mailadres correct aanpassen zodat u alle mailing ontvangt van de club en tennis Vlaanderen.

Lidnummer Tennis Vlaanderen vergeten: https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-speler-trainer-official-of-clubbestuurder

Wachtwoord vergeten: https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-speler-trainer-official-of-clubbestuurder?p_p_id=58_INSTANCE_E3j7&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_58_INSTANCE_E3j7_struts_action=%2Flogin%2Fforgot_password

 

 

Het Bestuur

KTC ISIS